タイ語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
論文やエッセイの一般的な書き出し
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
テーマについて紹介するとき
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
主題を紹介する書き出し
Estas konata fakto, ke...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Multa estas verkita kaj dirita pri...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
主題を紹介する一般的な書き出し
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Daura temo en... estas...
รูปแบบคงที่...คือ...
メインテーマを紹介する時
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
自分の専門の重要性を強調する時
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
調査の目的を表す文章
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Nia celo estas...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
研究のおもな目的を表す時
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Per difino... signifas...
ในความหมาย... หมายถึง...
特定の言葉を定義する
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
特定の言葉を定義する
Estas grave, havi certe la difino de...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
特定の言葉を定義する
La termino... rilatas al...
คำนี้...หมายถึง...
特定の言葉を定義する
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...estas kutime komprenita por signifi...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
定義の例を説明する前に使う言葉
Gravas emfazi...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Nia fokuso estas sur...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Kion ni volas diri, estas ke...
เราหมายถึงว่า...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
定義の基本を明確にする時
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
主な仮説を述べる時
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
主な仮説を述べる時
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
主な仮説を述べる時
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
主な仮説を述べる時
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
主な仮説を述べる時
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時