スウェーデン語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
テーマについて紹介するとき
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
主題を紹介する書き出し
Estas konata fakto, ke...
Det är ett välkänt faktum att ...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Multa estas verkita kaj dirita pri...
En hel del skrivs och sägs om...
主題を紹介する一般的な書き出し
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Det är idag allmänt accepterat att...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Vi granskar därefter de faktorer...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Daura temo en... estas...
Ett återkommande tema i. .. är ...
メインテーマを紹介する時
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
自分の専門の重要性を強調する時
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
調査の目的を表す文章
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Nia celo estas...
Syftet är att ...
研究のおもな目的を表す時
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Per difino... signifas...
… betyder per definition …
特定の言葉を定義する
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
特定の言葉を定義する
Estas grave, havi certe la difino de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
特定の言葉を定義する
La termino... rilatas al...
Termen ... hänvisar till ...
特定の言葉を定義する
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Enligt ... definieras ... som ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...estas kutime komprenita por signifi...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
定義の例を説明する前に使う言葉
Gravas emfazi...
Det är viktigt att understryka ...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Nia fokuso estas sur...
Vårt fokus ligger på ...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Kion ni volas diri, estas ke...
Vad vi menar med detta är att ...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Flera förklaringar har erbjudits.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
定義の基本を明確にする時
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Efter ... har forskare hävdat att ...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
主な仮説を述べる時
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
主な仮説を述べる時
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
主な仮説を述べる時
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
主な仮説を述べる時
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
主な仮説を述べる時
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時