オランダ語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
テーマについて紹介するとき
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
主題を紹介する書き出し
Estas konata fakto, ke...
Het is een welbekend feit dat ...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
主題を紹介する一般的な書き出し
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Daura temo en... estas...
Een vast onderwerp in ... is ...
メインテーマを紹介する時
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
自分の専門の重要性を強調する時
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
調査の目的を表す文章
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Nia celo estas...
Ons doel is, ...
研究のおもな目的を表す時
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Per difino... signifas...
Volgens de definitie betekent ... ...
特定の言葉を定義する
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
特定の言葉を定義する
Estas grave, havi certe la difino de...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
特定の言葉を定義する
La termino... rilatas al...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
特定の言葉を定義する
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...estas kutime komprenita por signifi...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
定義の例を説明する前に使う言葉
Gravas emfazi...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Nia fokuso estas sur...
Onze aandacht is gevestigd op ...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Kion ni volas diri, estas ke...
Daarmee bedoelen we ...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
定義の基本を明確にする時
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
主な仮説を述べる時
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
主な仮説を述べる時
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
主な仮説を述べる時
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
主な仮説を述べる時
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
主な仮説を述べる時
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時