EN Freud
play_circle_outline
{名詞}

Freud
play_circle_outline
弗洛伊德(Sigmund,1856-1939,奥地利神经学家,精神病医学家,精神分析的创始人) [fú luò yī dé (Sigmund,1856-1939, ào dì lì shén jīnɡ xué jiā, jīnɡ shen bìnɡ yī xué jiā, jīnɡ shen fēn xī de chuànɡ shǐ rén )] {名詞}

"Freud"の類義語(英語):

Freud