Internship offers in many countries

"pine"の英語-オランダ語辞書

 

"pine"のオランダ語 翻訳

結果: 1-38 の 43

pine {名詞}

pine {名詞} [] (同様に: pine tree, fir)

den {de} []

You may have many different types of trees, but every pine tree is different.

Je kan verschillende soorten bomen hebben maar elke den is verschillend.

Every pine tree is different.

Iedere den is anders.

For example, there is still no scientific evidence to suggest that there is any danger of cancer with Finland's main industrial timber types: pine, spruce, and birch.

Er is bijvoorbeeld nog geen wetenschappelijk bewijs voor de carcinogeniteit van de voor Finland industrieel belangrijkste houtsoorten den, spar en berk.

pine {名詞} []

pinus {de} []

pine {名詞} [] (同様に: pine tree)

dennenboom {de} []

pine {名詞} [] (同様に: pine tree)

pijnboom {de} []

And toward the end, he said, "If you would know the pine tree, go to the pine tree."

Tegen het einde zei hij: "Als je de pijnboom wil kennen, ga dan naar de pijnboom."

to pine {動詞}

to pine [pined|pined] {} (同様に: to long for, to crave, to languish)

to pine [pined|pined] {} (同様に: to long for, to gag, to hanker)

hunkeren {}

to pine [pined|pined] {} (同様に: to wither, to fade)

 

類義語

"pine"の類義語(英語):

 

似ている翻訳

"pine"に類似した翻訳-オランダ語

 

使用されている例

オランダ語での"pine"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Unemployment on the Pine Ridge Indian Reservation fluctuates between 85 and 90 percent.

De werkloosheid op het Pine Ridge Indian Reservation schommelt tussen 85 en 90 procent.

And that's the triangle between Salk, Scripps, UCSD, and it's called Torrey Pines Road.

De driehoek tussen Salk, Scripps, UCSD, en het heet Torrey Pines Road.

This is the Monterey Pine, which has little air sacks to make the pollen carry even further.

Dit is de Montereyden, met luchtzakjes om het stuifmeel nog verder te verspreiden.

They pine for love, they live for love, they kill for love, and they die for love.

Ze lijden voor liefde, ze leven voor liefde, ze doden voor liefde, en ze sterven voor liefde.

The tuberculosis rate on Pine Ridge is approximately eight times higher than the U.S. national average.

TBC komt er acht keer vaker voor dan het Amerikaanse nationale gemiddelde.

Get yourselves a pine box, boys... nobody follows The Killer.

Val lekker dood, jongens... niemand evenaart de Killer.

39 percent of homes on Pine Ridge have no electricity.

39 procent van de woningen op Pine Ridge hebben geen elektriciteit.

I boogie-woogie one-skied that Goat, and for years after, all men - and bitches too - could ski Pine Mountain.

Ik heb de berg afgedaald en jaren lang konden alle mannen, en ook vrouwen, de berg afdalen.

Most of that woodland? two thirds? is made up of pines, used only in construction.

Dat bos bestaat voor het grootste gedeelte - tweederde - uit pijnbomen, die alleen voor de bouw worden gebruikt.

Check everything from Lone Pine and L. A.

Bel, en controleer alles tussen Long Pine en LA.

We don't go in for that up here at Pine Mountain.

Wij doen dat niet hier op Pine Mountain.

Ford was just spotted at Lone Pine.

Ford is gezien in Longe Pine.

We found it in a pine forest.

Het bleek in een pijnboombos te liggen.

Pine Mountain Academy, here I come!

Mount Academy, hier kom ik.

We need to examine the possibility of replanting with trees that stop fires and which do not burn as easily as pine.

Ook moeten we nadenken over een herbebossingsprogramma met bomen die het vuur tegenhouden en die niet zo goed branden als dennenbomen.

The Pine Ridge Reservation, the subject of today's slide show, is located about 75 miles southeast of the Black Hills in South Dakota.

Het Pine Ridge-reservaat, het onderwerp van diashow van vandaag, ligt ongeveer 75 mijl ten zuidoosten van de Black Hills van South Dakota.

Here we must examine the matter in depth to see how we can plant species which do not burn as easily as pine trees;

In dit verband moeten we diepgaand onderzoek verrichten, zodat we boomsoorten kunnen planten die niet zo gemakkelijk branden als dennenbomen;

Pine cones!!!

Een dennenappel.
 

フォーラムの結果

"pine" 翻訳-フォーラム結果

 

英語-オランダ語の翻訳を新しく提案する

最近のオランダ語の流行語をご存知ですか?ある特定の分野の英語やオランダ語の専門用語をご存知ですか?英語-オランダ語辞書に追加してみてください。新たなオランダ語の翻訳を下のボックスに入力すると追加されます。

英語英語

ユーザーによる最新の単語提案: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

類義語

pimp · pimple · pin · pinaceae · pinafore · pinalore · pinball · pincers · pinch · Pindar · pine · pineapple · pinecone · pinewood · Ping · ping-pong · pink · pinky · pinnacle · pinniped · pinpoint

他の解釈については、英語-日本語 bab.la辞書にクリックしてください。