Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

"ozone"の英語-オランダ語辞書

 

"ozone"のオランダ語 翻訳

結果: 1-21 の 145

ozone {名詞}

ozone {名詞} []

ozon {het} []

If this policy is to hold together, we also require binding rules on ozone emissions.

Om dit beleid te handhaven, zijn er ook bindende regels nodig voor emissie van ozon.

The directive will therefore provide a benchmark for the levels of ozone in ambient air.

De richtlijn dient dus als referentie voor de concentraties van ozon in de lucht.

Ozone is a collective problem which has to be dealt with collectively.

Ozon is een gezamenlijk probleem dat derhalve ook gezamenlijk moet worden aangepakt.

As regards ozone the Commission has been up to all manner of antics.

Ten aanzien van ozon heeft de Commissie helemaal vreemde capriolen gemaakt.

As we know, ozone, in itself, is activated oxygen: a healthy thing.

Zoals bekend is ozon op zich een verrijkte vorm van zuurstof en niet schadelijk.
探している翻訳を見つかることできないですか? bab.laチームにお知らせください自分の翻訳をインプットもできます
 

似ている翻訳

"ozone"に類似した翻訳-オランダ語

 

使用されている例

オランダ語での"ozone"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Ozone-destroying substances have a deleterious effect over a very long period.

De ozonafbrekende stoffen hebben een negatieve invloed, die zeer lang voortduurt.

Preserving the ozone layer is one of the main aims of our environment policy.

Het behoud van de ozonlaag is een van de hoofddoelstellingen van ons milieubeleid.

This summer, the records for ozone pollution have been broken in all Member States.

Van de zomer hebben de ozonconcentraties in alle lidstaten recordwaarden bereikt.

Concentrations of ozone are very unevenly distributed amongst the Member States.

De waarden van de ozonconcentraties verschillen van lidstaat tot lidstaat.

This is very important if we are to ensure a halt to the depletion of the ozone layer.

Dat is van cruciaal belang als we de afbraak van de ozonlaag tot staan willen brengen.

From the increase in global warming to the reduction of the ozone layer.

De temperaturen blijven stijgen en de ozonlaag wordt steeds verder aangetast.

It will not repair the hole in the ozone layer, but it is a step in the right direction.

Het ozongat is er niet mee gedicht, maar het is een stap in de goede richting.

Now they are scared of the hole in the ozone layer and the greenhouse effect.

Nu bestaat er angst voor het gat in de ozonlaag en het broeikaseffect.

The big deal was he happened to have won the Nobel prize for ozone chemistry.

Het bijzondere was dat hij de Nobelprijs had gewonnen voor ozonchemie.

It is true that climates with long periods of high pressure increase the presence of ozone.

Toch blijkt uit onderzoek dat wij de oorzaken in een andere richting moeten zoeken.

We need to learn how to repair and replenish the Earth's ozone layer.

We moeten leren hoe we de ozonlaag van de aarde moeten repareren en aanvullen.

It concerns acidification, traditional air pollution and ozone smog.

Het gaat om verzuring, om klassieke luchtverontreiniging en ozonsmog.

This will not take the desired effect i. e. filling the ozone hole until 100 years from now.

Pas na 100 jaar zal dit het beoogde effect hebben, namelijk het dichten van het ozongat.

Controlling the production of HCFCs is part of the Community's ozone policy.

De controle op de productie van HCFK's is een onderdeel van het gemeenschappelijk ozonbeleid.

The hole in the ozone layer has increased in size by 20-25 % during the past two years alone.

Het gat in de ozonlaag is alleen al in de voorbije twee jaar 20 tot 25 % groter geworden.

We know that methyl bromide is one of the biggest villains where the ozone layer is concerned.

Het is bekend dat methylbromide een van de grootste boosdoeners is wat de ozonlaag betreft.

And like the Ozone Treaty, it will need to be improved many times.

En net als het ozonverdrag zal het vele malen verbeterd moeten worden.

The desired effect, closing the hole in the ozone layer, will not be felt for a hundred years.

Na 100 jaar zal dit pas het beoogde effect hebben, namelijk het dichten van het ozongat.

Raised ozone concentrations constitute a formidable health risk.

De verhoogde ozonconcentraties vormen een groot risico voor de gezondheid.

The other problem is they're right in the ozone layer, and I'd prefer them above the ozone layer.

Een ander probleem is dat ze in de ozonlaag zitten, terwijl ik ze liever boven de ozonlaag heb.
 

英語-オランダ語の翻訳を新しく提案する

最近のオランダ語の流行語をご存知ですか?ある特定の分野の英語やオランダ語の専門用語をご存知ですか?英語-オランダ語辞書に追加してみてください。新たなオランダ語の翻訳を下のボックスに入力すると追加されます。

英語英語

ユーザーによる最新の単語提案: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

類義語

oxidation · oxidative · oxide · oxidization · Oxus · oxygen · oxymoron · oxytocin · oyster · oz. · ozone · p.m. · p.s. · pa · pace · pacemaker · Pacific · pacifier · pacifism · pacifist · package

もっともっと解釈については、英語-日本語辞書にクリックしてください。